supcon

banner1

SUPCON lại một lần nữa dành được dự án lọc dầu SINOPEC .

E-mail Print PDF

SUPCON  đã kí hợp đồng với công ty lọc dầu SINOPEC An Khánh về dự án lọc dầu công suất 8,000,000 tấn mỗi năm nhằm nâng cao chất lượng dầu.

anqingTổ máy lọc dầu SINOPEC An Khánh với công suất 8,000,000 tấn mỗi năm này có tổng số vốn đầu tư vào khoảng 800 triệu USD. Đây là dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dầu quốc gia. Tổ hợp này chủ yếu được hình thành bởi 11 đơn vị sản xuất bao gồm đơn vị chưng cất chân không và áp suất 5,000,000 tấn mỗi năm, đơn vị hyđro hóa dầu diesel pha lỏng 2,200,000 tấn mỗi năm, đơn vị hyđro hóa dầu nặng 2,000,000 tấn mỗi năm, đơn vị cracking xúc tác 2,000,000 tấn mỗi năm, đơn vị reforming xúc tác 1,000,000 tấn mỗi năm, đơn vị tách và hấp thụ sulfu từ xúc tác gasoline 1,500,000 tấn mỗi năm, vv. Hệ thống điều khiển của tổ hợp này được thiết kế với 1 phòng điều khiển trung tâm (CCR), 6 phòng điều khiển từ xa và 21,000 I/O, được xếp loại là tổ hợp lọc dầu có hệ thống I/O lớn nhất so với các tổ hợp với quy mô tương tự.

SUPCON prevailed with both the end user and the design consultant when competing with other 4 international companies by showing our excellent performance of control systems, leading distributed database design capability, and fine integrated CCR proposal.

SUPCON đem lại lợi thế cho cả người sử dụng cuối và nhà tư vấn thiết kế khi cạnh tranh với 4 công ty quốc tế bằng việc thể hiện hiệu suất tuyệt vời của hệ thống điều khiển, khả năng thiết kế cơ sở dữ liệu phân phối hàng đầu, và khả năng tích hợp CCR hiệu quả.